Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

obrazek JUTŚwię­ty Mi­cha­le Ar­cha­nie­le, wspo­ma­gaj nas w wal­ce,

a prze­ciw nie­go­dzi­wo­ści

i za­sadz­kom złe­go du­cha bą­dź nam obro­ną.

Oby go Bóg po­gro­mić ra­czył, po­kor­nie o to pro­si­my!

A Ty wo­dzu nie­bie­ski­ch za­stę­pów,

sza­ta­na i in­ne złe du­chy,

któ­re na zgu­bę du­sz ludz­ki­ch po tym świe­cie krą­żą,

Mo­cą Bo­żą strąć do pie­kła.

Amen.

Nad­zwy­czaj­ny ROK MIŁOSIERDZIA

Z Ser­ca Prze­naj­święt­szej Trój­cy, z nie­prze­nik­nio­ny­ch głę­bo­ko­ści ta­jem­ni­cy Bo­ga, wy­try­ska i nie­prze­rwa­nie pły­nie wiel­ka rze­ka mi­ło­sier­dzia. To źró­dło ni­gdy się nie mo­że wy­czer­pać, bez wzglę­du na to, jak wie­lu do nie­go przyj­dzie. Za każ­dym ra­zem, gdy ktoś bę­dzie go po­trze­bo­wał, bę­dzie mó­gł do nie­go przy­stą­pić, po­nie­waż mi­ło­sier­dzie Bo­ga nie ma koń­ca.

Bul­la pa­pie­ska „Mi­se­ri­cor­diae vul­tus”- na rok mi­ło­sier­dzia.

W NASZYM KOŚCIELE CODZIENNIE 10 mi­nut PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ ODMAWIAMY KORONKĘ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.