obrazek JUTŚwięty Mi­chale Ar­cha­niele, wspo­ma­gaj nas w walce,

a prze­ciw nie­go­dzi­wo­ści

i za­sadz­kom złego du­cha bądź nam obroną.

Oby go Bóg po­gro­mić ra­czył, po­kor­nie o to pro­simy!

A Ty wo­dzu nie­bie­skich za­stę­pów,

sza­tana i inne złe du­chy,

które na zgubę dusz ludz­kich po tym świe­cie krążą,

Mocą Bożą strąć do pie­kła.

Amen.

Nad­zwy­czajny ROK MIŁOSIERDZIA

Z Serca Prze­naj­święt­szej Trójcy, z nie­prze­nik­nio­nych głę­bo­ko­ści ta­jem­nicy Boga, wy­try­ska i nie­prze­rwa­nie pły­nie wielka rzeka mi­ło­sier­dzia. To źró­dło ni­gdy się nie może wy­czer­pać, bez względu na to, jak wielu do niego przyj­dzie. Za każ­dym ra­zem, gdy ktoś bę­dzie go po­trze­bo­wał, bę­dzie mógł do niego przy­stą­pić, po­nie­waż mi­ło­sier­dzie Boga nie ma końca.

Bulla pa­pie­ska „Mi­se­ri­cor­diae vul­tus”- na rok mi­ło­sier­dzia.

W NASZYM KOŚCIELE CODZIENNIE 10 mi­nut PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ ODMAWIAMY KORONKĘ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.